گارکاه فرجام شناسی و زمان

برگزاری کارگاه فرجام شناسی و زمان، روز یکشنبه 16آبانماه، به همت گروه پژوهش فرهنگ و زبان های باستان، با سخنرانی خانم دکتر  Claudine Gauthierاز دانشگاه بوردوی فرانسه، در پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه، برگزار شد.