نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «سه شتران روانه به اسمیرنا»