سعدی ستاره درخشان ادب تعلیمی

پژوهشکده فرهنگ  اسلام و ایران و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و انجمن های علمی دانشجویی تاریخ و زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1 اردیبهشت «روز بزرگداشت سعدی شیرازی » تقدیم می کند :

سعدی  ستاره درخشان ادبی تعلیمی