درباره پژوهشکده

در اردیبهشت  ماه سال 1379 ، به دنبال پیشنهاد آقایان مهندس شاهرخ و فاداری  و دکتر محمد علی میرزایی مبنی بر تقویت مطالعات علمی و دانشگاهی در خصوص فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، مقرر شد با حمایت ایشان ،مرکزی پژوهشی در این زمینه در دانشگاه شهید باهنر کرمان به وجود آید.
بدین  ترتیب مرکز پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان از تاریخ 26/11/1379 کارخود را آغاز کرد و عملیات ساختمانی محل این مرکز در تاریخ 3/12/1379 به مساحت 2000 متر مربع در اراضی  دانشگاه واقع در پردیزه افضلی پور شروع شد و درسال 1386 به پایان رسید به  دنبال سفر رهبر  معظم  انقلاب  اسلامی  به استان کرمان  در اردیبهشت  سال 1384  و تاکید  ایشان  بر راه اندازی مرکزی  علمی و فرا گیر ، که به پژوهشهای فرهنگ غنی اسلام وایران مبادرت ورزد، مقرر گردید جایگاه  این مرکز به پژوهشکده ارتقاء یابد و باهدف فعالیت های پژوهشی  در حوزه فرهنگ اسلام و ایران،کار خود را با قوت بیشتر ادامه دهد .از این رو، اساسنامة پژوهشکده با 6 گروه پژوهشی به نام های "قران و حدیث" ،" فقه و اصول اسلامی "،"ادیان و مذاهب اسلامی "،"تاریخ و میراث فرهنگی ایران"،"فرهنگ و زبان های باستانی "و "گویش شناسی ،فرهنگ و ادبیات عامه " به وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری پیشنهاد شد و با عنوان "پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران" به تصویب رسید.
در سال 1391 ،به دلیل نیازی که به پژوهش های مستقل در زمینه دفاع مقدس وجود داشت و با عنایت به ظرفیت و توان ممتاز محققان و استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گروه پژوهشی " دفاع مقدس " نیز به گروه های پژوهشکده اضافه گردید.