برگزاری مراسم ترحیم والد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا صرفی