برگزاری سومین کنفرانس زبان های ایرانی ISIL3 کرمان 23 و 24 مهر 1398

سومین کنفرانس  زبان های ایرانی ISIL3 کرمان 23 و 24 مهر 1398

          سمینار دو سالانه زبان های ایرانی توسط گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. موضوع سومین سمینار زبان های ایرانی، زبان های ایرانی نو است که استادان، پژوهشگران، مسائل زبانی، فرهنگی و ادبی این دوره تاریخی به صورت سخنرانی ارائه می دهند.