ریاست فعلی 

          

 نام ونام خانوادگی : عباس آذر انداز

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی :

 تلفن : 034-31322208                                                                                                                                                          

 


مجموعه مقالات زبانهای ایرانی باستان

سخن آغازین(pdf)
ارزش ادبی سرود اوستایی مهر(pdf)

جنسیت زدگی در واژگان اوستایی(pdf)
یادداشتی بر ویژگی هایی کتابتی فریدون مرزبان کرمان(pdf)
گزارشی بر نسخ خطی اوستایی یافت شده در مشهد(pdf)
ردّپای پنچ واژۀ اوستایی در بلوچی امروز(pdf)
تاریخچۀ مطالعات اوستایی در ایران(pdf)

مجموعه مقالات دومین سمینار بین المللی زبانهای ایرانی (ایرانی میانه)(pdf)

 


کارگاه ها (لینک به صفحه )سمینار بین المللی زبان های ایرانی باستان