پورتلت‌های تو در تو


نمایشگر یک مطلب

ریاست فعلی 

          

 نام ونام خانوادگی : بهجت السادات حجازی

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی :

 تلفن : 034-31322201                                                                                                                                                         

 


نمایشگر یک مطلبنمایشگر یک مطلبنمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلبنمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران و انجمن علمی  ترویج زبان وادب فارسی و انجمن های علمی دانشجویی تاریخ و زبان ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت 1 اردیبهشت ماه، (روز بزرگداشت سعدی شیرازی) تقدیم میکنند:

سعدی ستاره درخشان  ادبی تعلیمی

 


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب