گروه های پژوهشی

 گروه پژوهشی قرآن و حدیث

گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی

گروه پژوهشی ادیان و مذاهب اسلامی

گروه پژوهشی تاریخ و میراث فرهنگی

گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی(لینک به صفحه)
 
گروه پژوهشی گویش شناسی و ادبیات عامه

گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

گروه پژوهشی هنر

گروه پژوهشی باستان شناسی

گروه پژوهشی  آینده پژوهشی فرهنگ و جامعه

گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات