دانشجویان و پژوهشگران عزیز

این بسته پژوهشی با هدف آشنایی با امکانات پژوهشی و بهبود کیفیت پژوهش به کوشش سرکار خانم نعیمه مهدی پور کارشناس برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تهیه شده است. در  اینجا از ایشان تشکر می کنیم و برایشان توفیق روز افزون آرزو می نمایم.

عنوان مطالب 

 

نرم افزار خود آموز جستجو(تهیه کننده:سرکار خانم دکترمهر انگیز علی نژاد)(pdf)

 

 

معرفی برخی امکانات پژوهشی(pdf)

 

 

راهنمای استفاده از نرم افزار سیمرغ (تهیه کننده: سرکارخانم مهندس ژیلا تجربه کار)(pdf)

 

 

 

صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب(pdf)

 

 

راهنمای آموزشی DOIچیست؟(pdf)

 

 

RSS چیست؟(pdf)

 

 

 

توصیه هایی برای تدوین پایان نامه(pdf)

 

 

راهبردهای جایگزین برای ارتقاء سواد اطلاعاتی(pdf)

 

 

 

نکاتی جهت انتخاب موضوع(pdf) 

 

 

 

شیوه نامۀ ایران(pdf)

 

 

 

مهارت های سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت 1(pdf)

 

 

 

مهارت های سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت 2(pdf)

 

 

 

مهارت های سواد اطلاعاتی سطح 2قسمت 1(pdf)

 

 

 

مهارت های سواد اطلاعاتی سطح 2قسمت 2(pdf)

 

 

آشنایی با اینترنت و شیوه های جستجوی اطلاعات در آن(pdf)

 

 

راهنمای پایگاه های اطلاعاتی فارسی(pdf)

 

 

راهنمایISI پایگاه اطلاعاتی(pdf

 

 

راهنمای oxford پایگاه اطلاعاتی(pdf)

 

 

راهنمای Emerald پایگاه 

 

 

 

اطلاعاتی(pdf)

 

  راهنمایProquest پایگاه اطلاعاتی(pdf)