درباره پژوهشکده


 

     

 نام ونام خانوادگی : علی اصغر مقصودی

 رتبه علمی

 آخرین مدرک تحصیلی :: دکترا

 تلفن : 03431322204

 پست الکترونیکی : a.a.maghsoudi@uk.ac.ir