طرح های انجام شده


1-عنوان طرح:شنایایی و معرفی قلعه های نظامی استان کرمان
مجریان طرح: دکتر محمد صادق بصیری، دکتر علی اصغر مقصودی
زمان اتمام طرح:1395  

2-عنوان طرح:اجرای پایلوت ساماندهی با فنددگان فرش دست باف کرمان
مجریان طرح: دکتر کاظم کاظمی دکتر علی اصغر مقصودی
زمان اتمام طرح: 1395