درباره پژوهشکده نام و نام خانوادگی : محمدرضا صرفی

 رتبه علمی : استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی :

 تلفن : 034-31322203

 پست الکترونیکی : m.sarfi@yahoo.com

 


عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی


محمدصادق بصیری
 استاد   دکترا   034-31322786  ms.basiri@gmail.com