نام تفاهم نامه   تفاهم نامه 
تفاهم نامه دانشگاه فرانکفورت
تفاهم نامه دانشگاه برلین